Samstag, 16. Februar 2008

மாவோ செய்த அற்புதங்கள்!

வானமும் பூமியும் மகத்தானவை. ஆனால், கம்யூனிஸ்டு கட்சி அவைகளை விட மகத்தானது.

தாயும் தந்தையும் உயிரினும் மேலானவர்கள். ஆனால், சேர்மன் மாவோ அவர்களை விட உயிரினும் மேலானவர்.

என்று ஆரம்பிக்கும் இந்த கட்டுரை சீனா பிக்டோரியல் என்ற பத்திரிக்கையில் 1969இல் வந்தது.

மாவோ சே துங் முரண்பாடுகள் என்று உலகத்தில் இருப்பதை கண்டுபிடித்தாராம். அதுதான் உலகத்தின் அடிப்படை விதி என்றும் கண்டுபிடித்தாராம். அதனால், அந்த முரண்பாடுகளை கம்யூனிஸ தொழிலாளர்கள் உபயோகித்து தீராத வியாதிகளையெல்லாம் தீர்த்தார்களாம். இதெல்லாம் மாவோவின் அற்புதங்கள் என்று போற்றப்படுகின்றனவாம்.

ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சில காதுகேளாத வாய்ப்பேசாத சிறுவர்கள் இருந்தார்களாம். இவர்கள் தங்களால் சேர்மன் மாவோ வாழ்க! என்று கூக்குரல் இடமுடியவில்லை என்று மிகவும் வருந்தினார்களாம்.

அவர்களை கம்யூனிஸ தொழிலாளர்கள் மாவோவின் முரண்பாடுகள் புத்தகத்தை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு ஆராய்ந்து அவர்களது முரண்பாடுகளில் காது கேளாமைதான் முதன்மை முரண்பாடு என்றும், வாய் பேசாமை என்பது இரண்டாம் முரண்பாடு என்றும் எந்த வித மருத்துவ அறிவும் இல்லாமல் வெறுமே மாவோவின் முரண்பாடுகள் புத்தகத்தை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டே அறிந்துவிட்டார்களாம்.

ஆகவே காது கேளாமைக்கு மருந்து கொடுத்ததும், அவர்கள் உடனே "சேர்மன் மாவோ வாழ்க!" என்று உரத்து குரலெடுத்து முழக்கமிட்டார்களாம்.

Mao Tse-tung's Thought Opens a New Road to the Curing of Deaf-Mutes

- China Pictorial, March 1969, p.28

Great as are heaven and earth, what we owe to the Party is greater;
dear as are father and mother, Chairman Mao is dearer!
The deaf-mute students have boundless love for Chairman Mao
and cherish infinite loyalty to him.

Under the guidance of the great thought of Mao Tse-tung, the Mao Tse-tung's thought medical team of the Chinese P.L.A. Unit 3125 treated 105 students of the Fuhsien School for Deaf-Mutes in Liaoning Province, enabling all of them to recover their hearing and speaking faculties. Now everyone of them can cheer "Long live Chairman Mao!" and recite quotations from Chairman Mao. After some training many can already sing The East Is Red and recite Chairman Mao's "good old three" articles. This is a tremendous achievement gained in the upsurge of struggle-criticismtransformation of the great proletarian cultural revolution.

In June 1968, following Chairman Mao's directive "In medical and health work, put the stress on the rural areas", this unit sent a Mao Tse-tung's thought medical team to the school. The team, composed of two army doctors, a dispenser and three medical assistants arrived at the school, bringing along with them the revolutionary treasured books by Chairman Mao.

Quite a few deaf-mutes in this school had previously been treated in big city hospitals, but none had been cured. The comrades of the medical team were determined to cure them. They studied Chairman Mao's teaching: "You can't solve a problem? Well, get down and investigate the present facts and its past history!" and carried out an all-round investigation into the causes of each case, paying visits to the students' families, holding meetings together with their relatives, and so on.

At the home of the deaf-mute student Wang Chung-ming, Mother Wang grievously told the medical team the tragic stories of how both her own mother and her son bad become deafmutes. She said, "My grandparents were so poor that they were forced to beg for food, taking my mother with them from the time she was little. Once on a bitter cold winter day she fell ill on the road with a high fever. The family had no money to send her to a doctor, and from then on she was a mute. The man-eating old society incapacitated her for life. After liberation, the arch criminal Liu Shao-chi desperately pushed his counter-revolutionary revisionist line in medical and health work. Hospital doors were still not open to us poor and lower-middle peasants. Once my son Chung-ming, at the age of four, suddenly fell ill with a high fever. At that time, we lacked doctors and medicine in the countryside. His fever lasted more than ten days. When his temperature returned to normal, he could no longer hear, nor could he speak. His father took him to a big hospital in Talien. They waited for two whole days before they could even get to see a doctor. When this "distinguished" doctor examined the boy's ears, which were filled with bad-smelling pus, he shrank back muttering, "The eardrums are damaged, He can't be cured." Father and son were thus sent from the hospital.

Vivid facts kindled the raging fire of class hatred in the hearts of the medical team members. With profound proletarian feelings for their class brothers, they plunged into the battle to cure deaf-mutes.

Chairman Mao teaches us, "Once this principal contradiction is grasped, all problems can be readily solved." The medical workers first investigated to find out which of the two, deafness or mutism, was the principal contradiction. They discovered the overwhelming majority of the deaf-mutes were deaf but could utter sounds like "Ah..., ah..." Generally speaking, they were first deaf, then mute. The condition was usually caused by some disease suffered by the patient when he or she was around two or three years old. The medical team reached the conclusion: The principal contradiction is in deafness; mutism is brought on by deafness.

While comprehensively analyzing their experiences in using acupuncture to cure deafmutes, the team members at the same time began a battle to locate new acupuncture points for curing deaf-mutes by experimenting on their own bodies. The six members of the medical team with the treasured red books in their hands stood in front of Chairman Mao's portrait and solemnly pledged: "Chairman Mao! In order to carry out your instruction, we are willing to sacrifice our lives. In order to thoroughly emancipate our deaf-mute class brothers, we are willing to injure our own bodies in carrying out repeated experiments in acupuncture." They carried out experiments day and night in an effort to find a new cure as quickly as possible, trying the needles out on each other as well as on themselves with the aid of a mirror. Each time, they recorded the location of the points, the depth and amount of twist given the needle, as well as the direction of the resulting reaction. From this data they worked out methods.

When medical assistant Chang Cheng-chun's mouth was so sore from the experiments that he could hardly open it any more, he recited Chairman Mao's teaching, "Be resolute, fear no sacrifice and surmount every difficulty to win victory" as he resolutely went on with still another try. Li Nai-min, leader of the medical team, had inserted the needle in one point on his own body over 50 times in order to determine the function of acupuncture at this new point. After repeated experiments, the team, finding two points which are quite effective in curing deafness, at last discovered a new method for curing deaf-mutes. After 20 days' treatment, 80 per cent of the students had recovered their ability to hear and could cheer "Long live Chairman Mao!"

Tsui Shu-chin, a girl student who was still not cured at the time became quite impatient and cried. In sign language, she said to team leader Li Nai-min, "I want to shout: Long live Chairman Mao!" Deeply moved, he consoled her, saying, "We are determined to cure your illness as soon as possible!" Late that night, Li lay in bed thinking over Tsui Shu-chin's request, unable to sleep. He switched on the light and began carefully going over her case history. Chairman Mao's teaching - from the particular to the general and from the general to the particular - came to his mind. He discovered that in the treatment of Shu-chin he had not paid enough attention to the particularity of her case. The next day, he also treated her with acupuncture for the woman's disorder she was suffering from. After three successive treatments, she regained her hearing.

In a little over two months, all the 105 students of the school recovered their ability to hear and to speak. This is a great victory of Chairman Mao's proletarian revolutionary line in medical and health work, a victory of Mao Tse-tung's thought.


எவ்வாறு கம்யூனிஸ தொழிலாளர்கள் மாவோவின் முரண்பாடுகள் புத்தகத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு அற்புதங்கள் நிகழ்த்தினார்கள் என்பதை இந்த இணைப்பில் சீனாவின் பிரச்சார திரைப்படத்தில் பார்க்கலாம்.

http://www.morningsun.org/red/deafmute/deafmute.html

7 Comments:

said...

அந்த இணையப்பக்கத்தில் இன்னும் பல விஷயங்களை பார்க்கலாம். படிக்கலாம்.

said...

:)))))

நல்ல காமெடி....

மாஓவின் சுவிஷேசம் மிக அபாரம்....

said...

இதெல்லாம் படிச்சிட்டு புதிய கலாச்சாரம் புதிய ஜனநாயக ஆட்களிடம் மாவோ பற்றி பேசி பாருங்கள். இன்னும் காமெடியாக இருக்கும்.

மாவோ என்று சொன்னதுமே அவர்கள் முகம் பரவசமாகி
..
அதை ஏன் கேட்கிறீர்கள்..

ரகமி said...

ஹா ஹா
செவிடர்கள் கேட்கிறார்கள்
முடவர்கள் நடக்கிறார்கள்.

Anonym said...
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
Anonym said...

இன்னும் கொஞ்ச நாளிலேயே மருதையன் செய்த அற்புதங்கள்..

கார்ல் மார்கஸ் ஜீவிக்கிறார்.. லெனின் அழைக்கிறார். ஸ்டாலின் சுகப்படுத்துகிறார் எல்லாம் வரும் பாருங்கள்..

said...

தமிழ்மணி அய்யா,

நம்ம ஊர் ம க இ க/சி பி எம் அல்பங்களோ சரி அல்லது மஞ்ச துண்டு அய்யா போன்றவர்களோ சரி தங்களுக்கோ அல்லது தங்கள் குழைந்தைக்கோ பேர் வைக்கும் போது ஸ்டாலின்,லெனின் என்று ரஷ்ய பெயர் மட்டும் வைக்கிறார்களே.ஒரு மாவோ,ஒரு ஹோ சி மின் போன்ற பெயர்களை வைப்பதில்லையே ஏன்?இந்த மூஞ்சிகளைப் பொருத்தவரை லெனின்/ஸ்டாலின் செய்த அற்புதங்கள் மாவோ செய்த அற்புதங்களை விட சாதனையில் சிறந்தவையா?ஆனால் சரித்திரம் சொல்லும் உண்மை என்னவெண்றால் லெனின் 500,000 பேரை கொன்றும்,ஸ்டாலின் 1000,000 பேர்களை கொன்றும் மாவோ அய்யா 3000,000 பேர்களை கொன்றும் அற்புதங்கள் புரிந்தவர்கள் என்று பளிச்சென்று சொல்கிறது.அந்த வகையில் பார்த்தால் மாவோவை அல்லவா இந்த சில்லறை பொறிக்க்களான இந்திய கம்யூனிஸ்ட்களும்,நக்சலைட்டுகளும் லெனின் அய்யாவை விட அதிகமாக பூசிக்க வேண்டும்?ஏன் செய்யவில்லை?கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கிறது அய்யா.

பாலா