Sonntag, 20. Juli 2008

கார்ல் மார்க்ஸின் வெள்ளை இனவெறி கடிதம்

கார்ல் மார்க்ஸ், ஒரு இனவெறியன் எழுதிய புத்தகத்தை தூக்கிப்பிடித்து, அந்த புத்தகம் டார்வினுக்கும் மேலே உசத்தி என்று உளறிக்கொட்டி எங்கல்ஸூக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்.

இதில் டார்வின் எழுதியது ஒன்றுமே கார்ல் மார்க்ஸூக்கு புரியவில்லை என்பதும் நன்றாகவே தெரியும்.

அந்த கடிதமே கீழே காண்பது.

இதி பச்சை இனவெறி வார்த்தைகளை பார்க்கலாம். ஆப்பிரிக்க கண்டத்தினர் degenerate ஆன மனிதர்களாம். உயர்ந்த இனம் வெள்ளை ஐரோப்பியர்களாம்.!

கம்யூனிஸத்தின் அடிப்படையே வெள்ளை இனவெறி.

இந்த ஆதாரம் மார்க்ஸிஸ்டுஸ்.ஆர்கிலிருந்தே எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ஆதாரங்கள் வரும்.


Marx-Engels Correspondence 1866

Marx To Engels
In Manchester

--------------------------------------------------------------------------------

Source: MECW Volume 42, p. 303;
First published: in Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx, Stuttgart, 1913.
--------------------------------------------------------------------------------

[London,] 7 August 1866
Dear Fred,

You inferred correctly from my last letter that my state of health has improved, although it fluctuates from one day to the next. Meanwhile, the feeling of being fit to work again does much for a man. Unfortunately, I am constantly interrupted by social troubles and lose a lot of time. Thus, for example, the butcher has suspended meat supplies today, and by Saturday even my stock of paper will be used up.

Since yesterday Laura is half promised to Monsieur Lafargue, my medical Creole. She treats him like the others, but the outbursts of feeling these Creoles are subject to, a slight fear that the jeune homme (he is 25) might do away with himself, etc., some fondness for him, undemonstrative as always with Laura (he is a good-looking, intelligent, energetic lad of athletic build), have more or less led to a semi-compromise. The boy attached himself to me first of all, but soon transferred the attraction from the old man to his daughter. His economic circumstances are middling, as he is the only child of a former planter-family. He is rayé de l’université de Paris Pour deux ans, on account of the congrès à Liège, but intends to sit his examination at Strasbourg. In my judgment, he has an outstanding gift for medicine, in which he is, however, infinitely more sceptical than our friend Gumpert. Scepticism in medical matters appears to be the order of the day with both professors and students in Paris. E. g., Magendie, who declares all therapeutics, in their present state, to be fraudulent. As always, this scepticism not only does not exclude crotchets, but embraces them. E. g., Lafargue believes in alcohol and electricity as the chief cures. Fortunately, he is having a good adviser in Professor Carrère, a refugee (hautes mathématiques; physics and chemistry), and will be able to acquire much practical experience in the London hospitals. I have managed to get him admitted there through the good offices of a third party.

A very important work which I shall send on to you (but on condition that you send it back, as it is not my property) as soon as I have made the necessary notes, is: ‘P. Trémaux, Origine et Transformations de l’Homme et des autres Êtres, Paris 1865. In spite of all the shortcomings that I have noted, it represents a very significant advance over Darwin. The two chief theses are: croisements [crossings] do not produce, as is commonly thought, variety, but, on the contrary, a unity typical of the espèces. The physical features of the earth, on the other hand, differentiate (they are the chief, though not the only basis). Progress, which Darwin regards as purely accidental, is essential here on the basis of the stages of the earth’s development, dégénérescence, which Darwin cannot explain, is straightforward here; ditto the rapid extinction of merely transitional forms, compared with the slow development of the type of the espece, so that the gaps in palaeontology, which Darwin finds disturbing, are necessary here. Ditto the fixity of the espece, once established, which is explained as a necessary law (apart from individual, etc., variations). Here hybridisation, which raises problems for Darwin, on the contrary supports the system, as it is shown that an espece is in fact first established as soon as croisement with others ceases to produce offspring or to be possible, etc.

In its historical and political applications far more significant and pregnant than Darwin. For certain questions, such as nationality, etc., only here has a basis in nature been found. E.g., he corrects the Pole Duchinski, whose version of the geological differences between Russia and the Western Slav lands he does incidentally confirm, by saying not that the Russians are Tartars rather than Slavs, etc., as the latter believes, but that on the surface-formation predominant in Russia the Slav has been tartarised and mongolised; likewise (he spent a long time in Africa) he shows that the common negro type is only a degeneration of a far higher one.

‘If not comprehended by the great laws of nature, man’s undertakings are but calamities, witness the efforts of the Czars to make Muscovites of the Polish people. [...] The same soil will give rise to the same character and the same qualities. A work of destruction cannot last forever, but a work of reconstitution is everlasting. The true frontier of the Slav and Lithuanian races with the Muscovites is represented by the great geological line which lies to the north of the basins of the Niemen and the Dnieper... To the south of that great line, the talents and the types fitted to that region are and will always remain different from those of Russia.’ [P. Trémaux, Origine et transformations de l’homme... pp. 402, 420, 421.]

Salut.

Your
K. M.

27 Comments:

said...

1. Before giving an explanation to karl Marx letter to Engels...
Can you explain me... In Brahmin Veda's its written, Brahmins are the one who has born from the head of the god and "Sutras" are the one who has come from toe of the god... And because of these concepts, Brahmins has kept themselves above the social hierarchy... ? Are you opposing this or not...
2. Marx quotes does not affect me or the ordinary people in India much,.. but these Brahminism/Castism still affecting people for thousands of years..
3. In Which one ordinary people should get awareness..
a)karl marx writting ( which does not affect a common man )
b)Castism which is affecting all the India...( last year thousands of lower caste people went to Puri temple and they had blocked by temple brahmins... and after the lower caste people left the temple, brahmins did special pooja's to clean the temple)
4. The letter written in old english, which i could not understand well and I believe most of the readers like me also can not understand... Is there anyway can you simplify or explain the letter contents or specific part..
5. If marx says, his theory is better than Darwin.. Its purely scinetifical explanation.. Whats wrong in that...? There are many people still does not believe Darwins theory ( Ask Christians, Muslims, Jews..etc)
6. As per your statement, Marx says white people are higher breed people.. Ok.. What about Hindu veda's... Are they giving better explanations to Darwin theory and Racism...????

said...

//இதில் டார்வின் எழுதியது ஒன்றுமே கார்ல் மார்க்ஸூக்கு புரியவில்லை என்பதும் நன்றாகவே தெரியும்.
//
Can you explain me.. What marx did not understand about Darwins theory... ?

//A very important work which I shall send on to you (but on condition that you send it back, as it is not my property) as soon as I have made the necessary notes, is: ‘P. Trémaux, Origine et Transformations de l’Homme et des autres Êtres, Paris 1865. In spite of all the shortcomings that I have noted, it represents a very significant advance over Darwin.//
As I understand from the above paragraph.. Marx sends a work done by P. Trémaux, the book name is "Transformations de l’Homme et des autres Êtres"( Paris 1865 )..
marx only discussed the work done by P. Tremaux...
What is your problem with that...

//In its historical and political applications far more significant and pregnant than Darwin. For certain questions, such as nationality, etc., only here has a basis in nature been found. E.g., he corrects the Pole Duchinski, whose version of the geological differences between Russia and the Western Slav lands he does incidentally confirm, by saying not that the Russians are Tartars rather than Slavs, etc., as the latter believes, but that on the surface-formation predominant in Russia the Slav has been tartarised and mongolised; likewise (he spent a long time in Africa) he shows that the common negro type is only a degeneration of a far higher one.//

In the above paragraph, I understand two things..
a) He discuss the works of Tremaux and Pole Duchinski. He explains the difference between their two theories.
b) He says, as per the auothor Tremaux, the common negro type is degeneration of a far higher one..
How can you interpret this "Far Higher one" as a White people..?
c) You believe Far Higher one is white people.. Dont try to project marx as you think.. Try to analyse him as he was.

said...

Let me explain you...
//In its historical and political applications far more significant and pregnant than Darwin. For certain questions, such as nationality, etc., only here has a basis in nature been found. E.g., he corrects the Pole Duchinski, whose version of the geological differences between Russia and the Western Slav lands he does incidentally confirm, by saying not that the Russians are Tartars rather than Slavs, etc., as the latter believes, but that on the surface-formation predominant in Russia the Slav has been tartarised and mongolised; likewise (he spent a long time in Africa) he shows that the common negro type is only a degeneration of a far higher one.//

From the above paragraph..
1. TARTARS - sometimes spelled Tartar (more about the name), are a Turkic ethnic group or a couple of ethnic groups. Most current day Tatars live in Russia, Ukraine, Poland, Moldova, Lithuania, Belarus, Bulgaria, China, Kazakhstan, Romania, Turkey, and Uzbekistan. They collectively numbered more than 10 million in the late 20th century.
2. Slav - Slavic peoples, are classified into West Slavic (including Czechs, Poles, Slovaks and Sorbs), East Slavic (including Belarusians, Russians, and Ukrainians), and South Slavic (including Bosniaks, Bulgarians, Croats, Macedonians, Montenegrins, Serbs and Slovenes).
3. Mongol - specifies one or several ethnic groups, now mainly located in Mongolia, China, and Russia.
4. As he discuss aboout geological differences in Russia and other parts of Europe, in the context of some ethnic gorups.. He says to Engels, (Note carefuly)..
//likewise (he spent a long time in Africa) he shows that the common negro type is only a degeneration of a far higher one//
The author Trémaux had spent long time in africa and as per him the the common negro type is only a degeneration of a far higher one.
As I said earlier.. You are opposing Marx, for the sake of opposing....
You try to portrait marx as a 100% villain to the world.. His theory is the one is biggest threat to India and world..
I will not be surprise if you say global oil and food prices are going up because of Marx... ;-)

said...

நன்றி பகத்
மேலும் அந்த கடிதத்தை படியுங்கள்
இன்னும் நன்றாக புரியும்.

:-))

1) முதல் மறுமொழியில் கார்ல் மார்க்ஸை காப்பாற்ற, வழக்கமான "நீ மட்டும் ஒழுங்கா" வாதத்தை எடுத்துவிட்டீர்கள்.

2) இரண்டாவது மறுமொழியில், சந்துக்குள் சிந்துபாடும் வாதத்தை எடுத்துவிட்டீர்கள் "How can you interpret this "Far Higher one" as a White people..? ""

ஹஹ்ஹா..

3) மூன்றாவது மறுமொழியில் விவரணையால் மூழ்கடிக்கும் தந்திரம்.:-))


//You try to portrait marx as a 100% villain to the world.. His theory is the one is biggest threat to India and world.. //

ஆமாம். இந்தியா சோசலிஸ மாயையின் பின்னால் சென்று பஞ்சை பராரியாக ஆனதற்கும், மாவோ, போல்போட், ஸ்டாலின், ஹோக்ஸா போன்ற அரக்கர்கள் உருவாகி கோடிக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்டதற்கும் கார்ல் மார்க்ஸே காரணம்.

இன்னும் அந்த சோசலிஸ மிச்சத்தின் காரணமாகத்தான் இந்தியா அழிந்துகொண்டிருக்கிறது.

அழிக்கப்பட வேண்டிய கருத்து கார்ல் மார்க்ஸ்தான்.

said...

உள்ள வரலாமா?

said...

வாருங்கள் கார்மேகராஜா


என்ஜாய்!

Anonym said...

Dear Com Bhagat,

Its of no use to argue with our Thamizmani. He is the perfect example for a McCarthyist. Its total waste of time.

Lets just step aside and and enjoy the bluffings of TM

said...

//1) முதல் மறுமொழியில் கார்ல் மார்க்ஸை காப்பாற்ற, வழக்கமான "நீ மட்டும் ஒழுங்கா" வாதத்தை எடுத்துவிட்டீர்கள்.
//
1. I am not potraiting marx as hero or villain.. You said -"As per marx, white race is greater, so he is racist..."
I am asking you, what about the vedas, which differenciate people from the birth...???
//2) இரண்டாவது மறுமொழியில், சந்துக்குள் சிந்துபாடும் வாதத்தை எடுத்துவிட்டீர்கள் "How can you interpret this "Far Higher one" as a White people..? ""
//
2. I dont understand.. Why cant you explain me and everyone here about what is the meaning of "Far Higher one"... If you know better than us then explain...
I ask you to note the two words used by marx..
He says the author Trémaux spent long time in africa and used the word "Likewise" to relate the explanation of ethnic groups from Russia and Europe to the ethnic group of africa...
My understanding of that particular paragraph is, Common negro is degenerated from far higher one as the few Russian ethnic groups...
Whats the wrong in that...
As per my understanding he says few ethnic groups also as degenerated from "far higher one.."
And recently only the word "negro" is often considered an ethnic slur.. Not in 1860's...
//
இன்னும் அந்த சோசலிஸ மிச்சத்தின் காரணமாகத்தான் இந்தியா அழிந்துகொண்டிருக்கிறது//
3. Oh ok.. I dont know India is still following Karl Marx principle.. Realy laughable.. You are the one saying India is following capitalism from 90's..Can you say me where or in which we are following karl marx..?
I know you will say this that is why I asked my first question... Explain me whats your stands on Vedas and concept of castism...
How many thousands of people killed and tortured by these castism or because of Karl marx...? And these ugly, anti humanatarian things still happens in India...Do u know?
You dont address the local problems or never aggree the problem exist because of the system which we are having in India now...
a) I dont thik thousands of farmers do sucide because of karl marx
b) How karl marx is related the corruption we have in almost all the departments in India..
c) How the gap between rich and poor growing wider and wider every year..
d) Why the government still could not provide basic health care and sanitary facilities to millions of people..
e) why world oil, food prices are doubled in last few months and why food reserve in all over world fallen below 2 months supply..?
f) we are following english educational system, so how come educational cost is getting higher and higher and there are different kind of education available for those who are having and those who have not... How many schools available in our village for the kids to study..?

said...

//Dear Com Bhagat,

Its of no use to argue with our Thamizmani. He is the perfect example for a McCarthyist. Its total waste of time.

Lets just step aside and and enjoy the bluffings of TM

//
Exactly Com.. Lets see whether he answers properly, If he is having better knowledge than us then lets hope he will share with that in elaborate way explaining things which all the ordinary peole can understand...
But looks like soon I will have to stand aside and enjoy the show..
;-)
Thanks for your reply.
-Bhagat

said...

பகத்! கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுங்க!

said...

//
//1) முதல் மறுமொழியில் கார்ல் மார்க்ஸை காப்பாற்ற, வழக்கமான "நீ மட்டும் ஒழுங்கா" வாதத்தை எடுத்துவிட்டீர்கள்.
//
1. I am not potraiting marx as hero or villain.. You said -"As per marx, white race is greater, so he is racist..."
I am asking you, what about the vedas, which differenciate people from the birth...???
//
இனவெறி வாதத்தை எதிர்க்கும் நான், ஜாதிவெறி வாதத்தை ஆதரிப்பேனா?

//2) இரண்டாவது மறுமொழியில், சந்துக்குள் சிந்துபாடும் வாதத்தை எடுத்துவிட்டீர்கள் "How can you interpret this "Far Higher one" as a White people..? ""
//
2. I dont understand.. Why cant you explain me and everyone here about what is the meaning of "Far Higher one"... If you know better than us then explain...
I ask you to note the two words used by marx..
He says the author Trémaux spent long time in africa and used the word "Likewise" to relate the explanation of ethnic groups from Russia and Europe to the ethnic group of africa...
My understanding of that particular paragraph is, Common negro is degenerated from far higher one as the few Russian ethnic groups...
Whats the wrong in that...
As per my understanding he says few ethnic groups also as degenerated from "far higher one.."
And recently only the word "negro" is often considered an ethnic slur.. Not in 1860's...
//

மனிதன் மனிதன் தான். இதில் என்ன ethnic group is a degenerated from far higher one?

கார்ல் மார்க்ஸ் என்று சொன்னதுமே அதனை தாங்கிப்பிடிக்க ஓடுவதை பாருங்கள்.

இதற்கு முன்னாலேயே எங்கல்ஸூம் கார்ல் மார்க்ஸூம் கருப்பினத்தவரை திட்டி எழுதிய பதிவை போட்டிருந்தேனே பார்க்கவில்லையா?

//
இன்னும் அந்த சோசலிஸ மிச்சத்தின் காரணமாகத்தான் இந்தியா அழிந்துகொண்டிருக்கிறது//
3. Oh ok.. I dont know India is still following Karl Marx principle.. Realy laughable.. You are the one saying India is following capitalism from 90's..Can you say me where or in which we are following karl marx..?
//

வரலாறு தெரியவில்லை என்றால், படித்து தெரிந்துகொள்ளவும். நேரு இங்கே சோசலிஸ அமைப்பை உருவாக்க விரும்பியதும், லைசன்ஸ் கோட்டா சாம்ராஜ்யம் உருவாக்கியதும் எல்லாமே ஆவணப்படுத்தப்பட்ட விஷயங்கள்.
அவற்றில் பல இன்னும் போகவில்லை என்பதும் நிதர்சனம்.

//
I know you will say this that is why I asked my first question... Explain me whats your stands on Vedas and concept of castism...
How many thousands of people killed and tortured by these castism or because of Karl marx...?//

அடிமைமுறை எவ்வளவு தவறோ அதே போனற தவறான விஷயமே படிநிலை ஜாதிய அமைப்பு. ஏதோ நான் இதனை சப்போர்ட் செய்கிறமாதிரி கேள்வி கேட்பது எதற்கு?


// And these ugly, anti humanatarian things still happens in India...Do u know?
You dont address the local problems or never aggree the problem exist because of the system which we are having in India now...
a) I dont thik thousands of farmers do sucide because of karl marx//

உண்மையில் அதற்கு கார்ல் மார்க்ஸின் வழி வந்தவர்களே காரணம். அது பற்றி தனியே ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறேன்.

//b) How karl marx is related the corruption we have in almost all the departments in India..//

ஆமாம். அதற்கு சோசலிஸ அதிகார குவிப்பு சிந்தனையும், அந்த அதிகார குவிப்பின் விளைவாக நடக்கும் ஊழல்களுக்கும் கார்ல் மார்க்ஸே காரணம்.

//
c) How the gap between rich and poor growing wider and wider every year..//

காரணம் ஊழல்.

//d) Why the government still could not provide basic health care and sanitary facilities to millions of people..//

ஏனெனில், அரசாங்கம் எல்லாவற்றையும் தானே தரும் என்ற சிந்தனையை வளர்த்து மக்களை பிச்சைக்காரர்களாக ஆக்கிய சோசலிஸ சிந்தனை.


//
e) why world oil, food prices are doubled in last few months and why food reserve in all over world fallen below 2 months supply..?
f) we are following english educational system, so how come educational cost is getting higher and higher and there are different kind of education available for those who are having and those who have not... How many schools available in our village for the kids to study..?

21. Juli 2008 07:05
//
காரணம், பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிப்பதற்கு இருக்கும் கடுமையான சோசலிஸ கட்டுப்பட்டி திட்டங்கள்.

யாரும் எளிதில் பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கலாம் என்று சட்டத்தை மாற்றி மக்களை நம்புங்கள். வெகு விரைவில் எல்லோருக்கும் கல்வியை மக்களே உறுதிப்படுத்திக்கொள்வார்கள்.

மிக எளிதில் தொழில்நிறுவனம் துவங்கலாம் என்று சட்டத்தை மாற்றுங்கள். வெகு விரைவில் எல்லோருக்கும் வேலை என்பதை மக்களே உறுதிப்படுத்திக்கொள்வார்கள்.

மக்களது பொருளாதார சுதந்திரத்தை நசுக்கி, அரசாங்கமே இட்லி, முட்டை கொடுத்து சாப்பாடு போட்டு துணிமணீ எடுத்துக்கொடுத்து டிவி கேபிள் கொடுத்து மக்களை பிச்சைக்காரர்களாக ஆக்கினால், மக்கள் எதிர்பார்க்கத்தான் செய்வார்கள். சோம்பேறியாக ஆகத்தான் செய்வார்கள். கொடுக்கவில்லை என்றால் ஊர்வலம் போகத்தான் செய்வார்கள்.

மக்களது சுயமரியாதையும், கௌரவத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் குலைக்காதீர்கள்.

said...

//பகத்! கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுங்க!//
I am very sorry, I am still trying to type in tamil, I am not used to that its taking time.. Soon I will do that.. pardon me.

said...

//மனிதன் மனிதன் தான். இதில் என்ன ethnic group is a degenerated from far higher one?
//
1. When studying about origin of species how do u study that.. explain me.. Like how darwin listed different kind of species in the living species, likewise I presume when discussing the settlement of human in different geological positions.. We need to use the word "Ethnic".. Not only Marx.. all the historians, scientific researchers used that word, you are only one say using the word "ethnic" is wrong..
See the following explanation from Wikipedia
"An ethnic group is a group of human beings whose members identify with each other, usually on the basis of a presumed common genealogy or ancestry.[1] Ethnic identity is also marked by the recognition from others of a group's distinctiveness[2] and by common cultural, linguistic, religious, behavioral or biological traits"
I think when analysing human settlement and geological differences use of the word "ethnic" is inevitable.

2.
//வரலாறு தெரியவில்லை என்றால், படித்து தெரிந்துகொள்ளவும். நேரு இங்கே சோசலிஸ அமைப்பை உருவாக்க விரும்பியதும், லைசன்ஸ் கோட்டா சாம்ராஜ்யம் உருவாக்கியதும் எல்லாமே ஆவணப்படுத்தப்பட்ட விஷயங்கள்.
அவற்றில் பல இன்னும் போகவில்லை என்பதும் நிதர்சனம்.
//
Thanks for your history lessons...
So quota system is affecting you,.. When millions of people in slums.. how can you uplift them people at bottom.. Dont say give all the freedom to the people then all the people can be in good position...I am not saying there should not be freedom to the people.. but when they are treated like a slave in the society, barred from education.. how can you uplift the people in one generation... Its does not make any kind of sense... These people are suffering from castism and other things long before Marx's concepts...

3.
//அடிமைமுறை எவ்வளவு தவறோ அதே போனற தவறான விஷயமே படிநிலை ஜாதிய அமைப்பு. ஏதோ நான் இதனை சப்போர்ட் செய்கிறமாதிரி கேள்வி கேட்பது எதற்கு?
//
If you oppose this castism. religious extremism then why are you saying, all the people in India killed because of marx concepts...
I think its time for you to get some general knowledge lessons, now almost all the world under globalisation.. If US housing market profit falls or if banks put up lot of mrtgage losses why Indian stock market is falling also... Gold, metal, Oil..etc prices are decided by the global giants.. The price of oil is increasing far greater rate than the rate of demand...
All these things are controlled by globalisation and it affects India not because of marx.. because of capitalism...

4.
//a) I dont thik thousands of farmers do sucide because of karl marx//

உண்மையில் அதற்கு கார்ல் மார்க்ஸின் வழி வந்தவர்களே காரணம். அது பற்றி தனியே ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறேன்.
//
As I explained you earlier price of rise and other important food grains are increasing because of lot of reasons... and its controlled by globalisation, not by Marx or their successors
a) Oil prices hike
b) Using Aggricultural land for other purposes like producing Bio fuels..
c) Climate change and change of monsoons
d) Ignorance of our present and past governments towards the farmers

5.
////b) How karl marx is related the corruption we have in almost all the departments in India..//

ஆமாம். அதற்கு சோசலிஸ அதிகார குவிப்பு சிந்தனையும், அந்த அதிகார குவிப்பின் விளைவாக நடக்கும் ஊழல்களுக்கும் கார்ல் மார்க்ஸே காரணம்.
//
How come Marx come into picture when 90% of the Indian constitution is copied from british... Where is the power accumulated and that too socialist power accumulation... Its realy laughable... You dont have system to punish the criminals and politicians... why are you blaming Marx or others.. If you dont pay electricity bill or bank loan.. there will be an action from government... But do u know how many crores of rupees in bank loans and elecricity bills are unpaid from the big corporations..?
You are having good technique to divert all the capitalism, Imperialism failures to Marx...
6.
//c) How the gap between rich and poor growing wider and wider every year..//

காரணம் ஊழல்.
//
Why corruption..? I say because of the present systems failure to punish the criminals and politicians... How come Marx is the reason for the corruption in India... Next you will say, For Hirosima & Nagasaki atom bomb, Einstein was the reason.. because he invented nuclear technology...

7.
//ஏனெனில், அரசாங்கம் எல்லாவற்றையும் தானே தரும் என்ற சிந்தனையை வளர்த்து மக்களை பிச்சைக்காரர்களாக ஆக்கிய சோசலிஸ சிந்தனை//
Then go and tell Karunanidhi not to give the TV sets to the people.. give them job and education...
Why people should not expect from the government...Then ask the government not to collect the tax from the people then I will agree with you... No government in this world do a favor to people free of charge.. they collect the money from public directly and indirectly..
8.
//காரணம், பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிப்பதற்கு இருக்கும் கடுமையான சோசலிஸ கட்டுப்பட்டி திட்டங்கள்.

யாரும் எளிதில் பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கலாம் என்று சட்டத்தை மாற்றி மக்களை நம்புங்கள். வெகு விரைவில் எல்லோருக்கும் கல்வியை மக்களே உறுதிப்படுத்திக்கொள்வார்கள்.

மிக எளிதில் தொழில்நிறுவனம் துவங்கலாம் என்று சட்டத்தை மாற்றுங்கள். வெகு விரைவில் எல்லோருக்கும் வேலை என்பதை மக்களே உறுதிப்படுத்திக்கொள்வார்கள்.
//
Oh realy is it difficult to start a school, Do u remember few years back many small children burn and die in one private school without any basic infrastructure..? I think it happend in Thanjavur.. If I am not wrong..
How many private schools are opened ever year with and without government approval... For them its just a business to collect the money.. nothing else..
In this kind of situation you are saying its difficult to start a school..
May be its difficult to start a school if you dont give bribe to the officers.. otherwise... No need to tell, everyone knows..
What are the restrictions now to start a school?
There are many matriculation schools are started in city every year.. but how many schools are started in villages ever year.. When the people dont have job, food.. how can they think about the education for their children, infact they are sending the childrens to the work.. Go and see Tirupur, Sivakasi.. how many childrens are working at young age?
What is the restriction to start a business apart from bribe... if you have enough money then you can.. if you dont have money.. u apply for the loan... with some % commision to the brokers...
Government is giving free land, tax exemption, free water for many multi national companies but not for the people unfortunately...
Ok, I will request all the readers of this post to, pay tax promptly to the government and dont expect anything from them... Encourage the government to give free TV, free DVD player.. may be free movie tickets also.. And start school educate yourself, start a business.. Once you have elected minister for your constituency and if he is corrupt then wait untill next election to make a change through your vote, if anyone have courage to go to court they can go but with no expectations... basicaly live the life peacfuly...

Anonym said...

பகத்,

தமிழ்மணி ethnic என்ற வார்த்தையை பிரச்னை என்று சொல்லவில்லை. ஒரு ethnic group "degenerated from higherone" என்று மார்க்ஸ் கூறுவதற்குத்தான் தமிழ்மணி விமர்சனம் வைக்கிறார்.

said...

முதலாவது கேள்விக்கு,
அனானி எனக்கு முன்பே பதில் கூறிவிட்டார்
நன்றி அனானி//
2.
//வரலாறு தெரியவில்லை என்றால், படித்து தெரிந்துகொள்ளவும். நேரு இங்கே சோசலிஸ அமைப்பை உருவாக்க விரும்பியதும், லைசன்ஸ் கோட்டா சாம்ராஜ்யம் உருவாக்கியதும் எல்லாமே ஆவணப்படுத்தப்பட்ட விஷயங்கள்.
அவற்றில் பல இன்னும் போகவில்லை என்பதும் நிதர்சனம்.
//
Thanks for your history lessons...
So quota system is affecting you,.. When millions of people in slums.. how can you uplift them people at bottom.. Dont say give all the freedom to the people then all the people can be in good position...I am not saying there should not be freedom to the people.. but when they are treated like a slave in the society, barred from education.. how can you uplift the people in one generation... Its does not make any kind of sense... These people are suffering from castism and other things long before Marx's concepts...
//

இதுதான் பிரச்னை! இங்கே கோட்டா ஸிஸ்டம் என்பது இட ஒதுக்கீடு அல்ல! கோட்டா என்பது ஒரு தொழிற்சாலை இவ்வளவு சக்கரங்கள்தான் உருவாக்க வேண்டும் என்று கோட்டா அரசாங்கம் நிர்ணயித்து வந்தது. ஒருவர் கோடிக்கணக்கான சைக்கிள்களை உருவாக்க முடிந்தாலும், அவர் அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகளிடம் கூழை கும்பிடு போட்டு சோப்படித்து, லஞ்சம் கொடுத்து ஐயா நான் இரண்டு லட்சம் சைக்கிள்கள் உற்பத்தி செய்ய அனுமதி கொடுங்கள் என்று கேட்கவேண்டும். அதிகாரிகள் ஓகே என்று அனுமதி அளிப்பார்கள். இதுதான் கோட்டா.

லைசன்ஸ் என்றால், ஒருவர் ஒரு சைக்கிள் தொழில்சாலை அமைக்க மத்திய அரசாங்கத்திடம் லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டும்.

கோட்டா என்று இங்கே கூறியது இட ஒதுக்கீடு அல்ல.

//
3.
//அடிமைமுறை எவ்வளவு தவறோ அதே போனற தவறான விஷயமே படிநிலை ஜாதிய அமைப்பு. ஏதோ நான் இதனை சப்போர்ட் செய்கிறமாதிரி கேள்வி கேட்பது எதற்கு?
//
If you oppose this castism. religious extremism then why are you saying, all the people in India killed because of marx concepts...
I think its time for you to get some general knowledge lessons, now almost all the world under globalisation.. If US housing market profit falls or if banks put up lot of mrtgage losses why Indian stock market is falling also... Gold, metal, Oil..etc prices are decided by the global giants.. The price of oil is increasing far greater rate than the rate of demand...
All these things are controlled by globalisation and it affects India not because of marx.. because of capitalism...
//

இது பற்றி நீண்ட விவாதம் பெட்ரோல் பற்றிய பதிவில் இருக்கிறது. படிக்கலாம்.

//
4.
//a) I dont thik thousands of farmers do sucide because of karl marx//

உண்மையில் அதற்கு கார்ல் மார்க்ஸின் வழி வந்தவர்களே காரணம். அது பற்றி தனியே ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறேன்.
//
As I explained you earlier price of rise and other important food grains are increasing because of lot of reasons... and its controlled by globalisation, not by Marx or their successors
a) Oil prices hike
b) Using Aggricultural land for other purposes like producing Bio fuels..
c) Climate change and change of monsoons
d) Ignorance of our present and past governments towards the farmers
//

நீங்கள் கூறியுள்ளவற்றில் சில சரி. சில தவறு.
ஆனால், அதனை விட முக்கியமானது, விவசாயிகள் மீது இந்திய அரசாங்கம் கொண்டிருக்கும் சோசலிஸ கட்டுப்பாடுகளும், சோசலிஸம் உருவாக்கிய பிச்சைக்கார மனப்பான்மையும். ஒரு காலத்தில் ஒரு கரும்பு விவசாயி அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ள விலையில் மட்டுமே அரசாங்கம் வைத்திருக்கும் சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்பை விற்க வேண்டும். வேறொருவரிடம் கரும்பை அதிக விலைக்கு கூட விற்க முடியாது. தனியார் கரும்பு ஆலை உருவாக்க முடியாது. தனியார் கரும்பு ஆலை உருவாக்க வேண்டுமென்றால் அரசின் அதிகாரிகளுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் கையூட்டு அளிக்க வேண்டும்

//
5.
////b) How karl marx is related the corruption we have in almost all the departments in India..//

ஆமாம். அதற்கு சோசலிஸ அதிகார குவிப்பு சிந்தனையும், அந்த அதிகார குவிப்பின் விளைவாக நடக்கும் ஊழல்களுக்கும் கார்ல் மார்க்ஸே காரணம்.
//
How come Marx come into picture when 90% of the Indian constitution is copied from british... Where is the power accumulated and that too socialist power accumulation... Its realy laughable... You dont have system to punish the criminals and politicians... why are you blaming Marx or others.. If you dont pay electricity bill or bank loan.. there will be an action from government... But do u know how many crores of rupees in bank loans and elecricity bills are unpaid from the big corporations..?
You are having good technique to divert all the capitalism, Imperialism failures to Marx...
//
சட்டங்கள் பிரிட்டிஷிடமிருந்து வந்திருக்கலாம். ஆனால், திட்டங்கள் சோசலிஸத்திலிருந்து வந்தவை. சட்டங்கள் இந்தியாவில் அரசியல் சுதந்திரத்தை காப்பாற்றின. சோசலிஸ திட்டங்கள் இந்தியாவில் பொருளாதார சுதந்திரத்தை கொன்றன.

//
6.
//c) How the gap between rich and poor growing wider and wider every year..//

காரணம் ஊழல்.
//
Why corruption..? I say because of the present systems failure to punish the criminals and politicians... How come Marx is the reason for the corruption in India... Next you will say, For Hirosima & Nagasaki atom bomb, Einstein was the reason.. because he invented nuclear technology...
//

உண்மைதான். ஐன்ஸ்டீன் தான் ஹிரோஷிமா நாகசாகி கொலைகளுக்கு நேரடி காரணம்.

//
7.
//ஏனெனில், அரசாங்கம் எல்லாவற்றையும் தானே தரும் என்ற சிந்தனையை வளர்த்து மக்களை பிச்சைக்காரர்களாக ஆக்கிய சோசலிஸ சிந்தனை//
Then go and tell Karunanidhi not to give the TV sets to the people.. give them job and education...
Why people should not expect from the government...Then ask the government not to collect the tax from the people then I will agree with you... No government in this world do a favor to people free of charge.. they collect the money from public directly and indirectly..
//

வரி கொடுப்பதற்கு காரணங்கள் உண்டு. ஒரு தனிமனிதரால் செய்யமுடியாத விஷயங்களள பொதுவில் செய்வதற்காகத்தான் அரசாங்கம். சாலைகள் போடுவதும், தெருக்களை சுத்தப்படுத்துவதும், சாக்கடை போடுவதும், மின்சார இணைப்பு கொடுப்பதும், தெருக்களில் குற்றங்களை தடுப்பதும் ஆகிய பொது விஷயங்களை செய்துகொள்ளத்தான் அரசாங்கம். அரசாங்கத்துக்கு வேறொரு பணியும் உண்டு. அது வியாபாரங்களில் நடுவுநிலையை கடைபிடிப்பது. அது பற்றி பிறகு.

//
8.
//காரணம், பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிப்பதற்கு இருக்கும் கடுமையான சோசலிஸ கட்டுப்பட்டி திட்டங்கள்.

யாரும் எளிதில் பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கலாம் என்று சட்டத்தை மாற்றி மக்களை நம்புங்கள். வெகு விரைவில் எல்லோருக்கும் கல்வியை மக்களே உறுதிப்படுத்திக்கொள்வார்கள்.

மிக எளிதில் தொழில்நிறுவனம் துவங்கலாம் என்று சட்டத்தை மாற்றுங்கள். வெகு விரைவில் எல்லோருக்கும் வேலை என்பதை மக்களே உறுதிப்படுத்திக்கொள்வார்கள்.
//
Oh realy is it difficult to start a school, Do u remember few years back many small children burn and die in one private school without any basic infrastructure..? I think it happend in Thanjavur.. If I am not wrong..
How many private schools are opened ever year with and without government approval... For them its just a business to collect the money.. nothing else..
In this kind of situation you are saying its difficult to start a school..
May be its difficult to start a school if you dont give bribe to the officers.. otherwise... No need to tell, everyone knows..
What are the restrictions now to start a school?
There are many matriculation schools are started in city every year.. but how many schools are started in villages ever year.. When the people dont have job, food.. how can they think about the education for their children, infact they are sending the childrens to the work.. Go and see Tirupur, Sivakasi.. how many childrens are working at young age?
What is the restriction to start a business apart from bribe... if you have enough money then you can.. if you dont have money.. u apply for the loan... with some % commision to the brokers...
Government is giving free land, tax exemption, free water for many multi national companies but not for the people unfortunately...
Ok, I will request all the readers of this post to, pay tax promptly to the government and dont expect anything from them... Encourage the government to give free TV, free DVD player.. may be free movie tickets also.. And start school educate yourself, start a business.. Once you have elected minister for your constituency and if he is corrupt then wait untill next election to make a change through your vote, if anyone have courage to go to court they can go but with no expectations... basicaly live the life peacfuly...

21. Juli 2008 13:07
//

தேவைப்படும் குறிப்பிட்ட வசதிகள் இருந்தால் யார் வேண்டுமானாலும் பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கலாம் என்பதற்கும், அந்த அனுமதி கோரி அரசாங்கத்திடம் அலைய வேண்டும் என்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. If you meet minimum requirements, you are automatically allowed to start a school is different from the current situation. In the current situation, there is no automatic approval. it has to be begged from the govt. so the people in the govt tries to get money from the people who want to start the school. Once illegal ways get into the process, the quality suffers as in the case of Kumbakonam.

Kumbakonam tragedy is a direct result of the socialist policies of India

said...

If everyone can start the business, Industries and schools who will control the supply.. who will control the demand...
If one product is over produced or under produced...
Most importantly how can you fix the price for the education and the products you produce?
how can you control the quality...Like ISI?
Who will verify the infrastructure requirement for the new schools and Industries...
How can you calculate the demand for the people..
How can you prevent some one producing the goods and creates a artificial demand in the market and sell the product after the price of the product is high..
How can you control the medicine and tablets, how can you monitor whether medicine companies are producing the right quality medicine to save our lives...
How about the people who does not have money to start a business, who will provide the money to them and who will monitor to get the money back...if they are working in the company who will set the rules for their work like, working hours, salary, safety..etc
Who will control the climate change and carbon emissions...
and who will care for the nature..?
If everyone can start a business how can you control the one who has got more money and power.. How can the ordinary people can compete with them in the product..?
Like local cool drink company and coco-cola?

//தமிழ்மணி ethnic என்ற வார்த்தையை பிரச்னை என்று சொல்லவில்லை. ஒரு ethnic group "degenerated from higherone" என்று மார்க்ஸ் கூறுவதற்குத்தான் தமிழ்மணி விமர்சனம் வைக்கிறார்.
//
My question is what is the meaning of the word "likewise" in the letter.. he explained one paragraph about the different ethnic group geological differences and likewise the author
shows that common negro type is degeneration of a far higher one..
Here is the meaning I found in Wiki
"The idea of degeneration had significant influence on science, art and politics from the 1850s to the 1950s. The social theory developed consequently from Charles Darwin's Theory of Evolution"..
If you read the above explanation, it will be clear that we all arguing about the subject in which we are not clear about..
I interpret degeneration as a some kind of Darwin thoery...
Any comments...?????

//ஒரு காலத்தில் ஒரு கரும்பு விவசாயி அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ள விலையில் மட்டுமே அரசாங்கம் வைத்திருக்கும் சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்பை விற்க வேண்டும். வேறொருவரிடம் கரும்பை அதிக விலைக்கு கூட விற்க முடியாது. தனியார் கரும்பு ஆலை உருவாக்க முடியாது. தனியார் கரும்பு ஆலை உருவாக்க வேண்டுமென்றால் அரசின் அதிகாரிகளுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் கையூட்டு அளிக்க வேண்டும்
//
Once like this.. What about now.. almost all the government mills are closed down whether it is textile or sugar.. Oh as per you theory.. Corruption comes only when some one controls for the process of manufacturing...? oh ok.. In some places one raw material will be abundant and in another area it wont be there.. like we can grow rice in one area and another area can not.. how can you make sure these things are distributed to the place where the people need it most...
//ஆமாம். அதற்கு சோசலிஸ அதிகார குவிப்பு சிந்தனையும், அந்த அதிகார குவிப்பின் விளைவாக நடக்கும் ஊழல்களுக்கும் கார்ல் மார்க்ஸே காரணம்.
//
Oh.. then how do you explain the corruption in relgious countries like malaysia, iran, iraq, Indonesia... There is no any relation to Marx in these countries...
There is a corruption also in US, its more in higher levels like big corporate giants do corruption in US..(Eg: Enron).. What is the relation of marx and corruption there.. There is not much difference in higher level corruption in india and US...
You can not change the law and the system to punish the culprit, but you want to change the plans...

//சட்டங்கள் பிரிட்டிஷிடமிருந்து வந்திருக்கலாம். ஆனால், திட்டங்கள் சோசலிஸத்திலிருந்து வந்தவை. சட்டங்கள் இந்தியாவில் அரசியல் சுதந்திரத்தை காப்பாற்றின. சோசலிஸ திட்டங்கள் இந்தியாவில் பொருளாதார சுதந்திரத்தை கொன்றன.
//

Oh you say the laws protect the political freedom, ok.. how about protecting the criminals and politicians... ???
With this british laws JJ, Karunanidhi, Lallu and many more all got severe sentence behind bar ...!!!
Still socialistic plans executed in India..? Almost everyone know India every year sign one aggrement with World bank, IMF, Asian development bank for billions of dollars... India alomost going full force in capitalism still you are saying socialistic plans are implemented in India... ?
//you meet minimum requirements, you are automatically allowed to start a school is different from the current situation. In the current situation, there is no automatic approval. it has to be begged from the govt. so the people in the govt tries to get money from the people who want to start the school. Once illegal ways get into the process, the quality suffers as in the case of Kumbakonam.
//
As per my understanding all countries, we need to get permission from government to do business or school or whatever..
Take an example - local alcohol production in the villages is banned by the government and allowed the corporate alcohol compamies to the market.. Both alcohols are bad and person will get sick if he drinks any kind of alcohol... Why the government want to distribute alcohol by itself?
Why the government cant allow the village people to produce alcohol for themselves, which they were doing for hundreds of years..
Behind every government actions, there is only one motive : Profit either it can be money or power or both... Thats the thing which destroys the India...
We need to have system where people can also actively participate in the government, they can correct the government when ever the government fails... And not allowing the profit to accumulate in one place and evenly distribute for all the people...
One day farmers work yields him Rs.100, but one day engineers work yields him Rs.1000.. but the farmer is the one who fulfiles our main need.. food.. How can you correct thse imbalances...

said...

//
Bhagat hat gesagt...
If everyone can start the business, Industries and schools who will control the supply.. who will control the demand...
If one product is over produced or under produced...
Most importantly how can you fix the price for the education and the products you produce?
how can you control the quality...Like ISI?
Who will verify the infrastructure requirement for the new schools and Industries...
How can you calculate the demand for the people..
How can you prevent some one producing the goods and creates a artificial demand in the market and sell the product after the price of the product is high..
How can you control the medicine and tablets, how can you monitor whether medicine companies are producing the right quality medicine to save our lives...
How about the people who does not have money to start a business, who will provide the money to them and who will monitor to get the money back...if they are working in the company who will set the rules for their work like, working hours, salary, safety..etc
Who will control the climate change and carbon emissions...
and who will care for the nature..?
If everyone can start a business how can you control the one who has got more money and power.. How can the ordinary people can compete with them in the product..?
Like local cool drink company and coco-cola?
//
economics 101

//
//தமிழ்மணி ethnic என்ற வார்த்தையை பிரச்னை என்று சொல்லவில்லை. ஒரு ethnic group "degenerated from higherone" என்று மார்க்ஸ் கூறுவதற்குத்தான் தமிழ்மணி விமர்சனம் வைக்கிறார்.
//
My question is what is the meaning of the word "likewise" in the letter.. he explained one paragraph about the different ethnic group geological differences and likewise the author
shows that common negro type is degeneration of a far higher one..
Here is the meaning I found in Wiki
"The idea of degeneration had significant influence on science, art and politics from the 1850s to the 1950s. The social theory developed consequently from Charles Darwin's Theory of Evolution"..
If you read the above explanation, it will be clear that we all arguing about the subject in which we are not clear about..
I interpret degeneration as a some kind of Darwin thoery...
Any comments...?????//

Some kind of Darwin theory? You have no idea.
Social Darwinists என்று கம்யூனிஸ்டுகளை திட்டி ஒரு பதிவு போட்டிருக்கிறேன். படிக்கவும்.

//
//ஒரு காலத்தில் ஒரு கரும்பு விவசாயி அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ள விலையில் மட்டுமே அரசாங்கம் வைத்திருக்கும் சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்பை விற்க வேண்டும். வேறொருவரிடம் கரும்பை அதிக விலைக்கு கூட விற்க முடியாது. தனியார் கரும்பு ஆலை உருவாக்க முடியாது. தனியார் கரும்பு ஆலை உருவாக்க வேண்டுமென்றால் அரசின் அதிகாரிகளுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் கையூட்டு அளிக்க வேண்டும்
//
Once like this.. What about now.. almost all the government mills are closed down whether it is textile or sugar.. Oh as per you theory.. Corruption comes only when some one controls for the process of manufacturing...? oh ok.. In some places one raw material will be abundant and in another area it wont be there.. like we can grow rice in one area and another area can not.. how can you make sure these things are distributed to the place where the people need it most...
//

ஒரு காலத்தில் கொடுமையாக இருந்தது தற்போது குறைந்திருக்கிறது. ஆனால் சோசலிஸ குப்பைகளும், அது உருவாக்கிய ஊழல்களும் அப்படியேதான் இருக்கின்றன. அந்த ஊழல்களின் விளைவே இன்று விவசாயிகள் தற்கொலை. கடன் வாங்கினால், அரசாங்கம் தள்ளுபடி செய்துவிடும் என்று நம்பிக்கையில் அளவுக்கு மீறிய கடன். அந்த கடன் தள்ளுபடி வராததால் வீடு ஜப்தி ஆகும் நிலை. தற்கொலைகள். இது மட்டுமே காரணமல்ல. இன்னும் இது போன்ற ஏராளமான சோசலிஸ கருத்தாக்கங்கள் இந்த நிலைக்கு கொண்டுவந்திருக்கின்றன.

//
//ஆமாம். அதற்கு சோசலிஸ அதிகார குவிப்பு சிந்தனையும், அந்த அதிகார குவிப்பின் விளைவாக நடக்கும் ஊழல்களுக்கும் கார்ல் மார்க்ஸே காரணம்.
//
Oh.. then how do you explain the corruption in relgious countries like malaysia, iran, iraq, Indonesia... There is no any relation to Marx in these countries...
There is a corruption also in US, its more in higher levels like big corporate giants do corruption in US..(Eg: Enron).. What is the relation of marx and corruption there.. There is not much difference in higher level corruption in india and US...
You can not change the law and the system to punish the culprit, but you want to change the plans...//

இந்தியாவில் ஊழலுக்கு காரணம் சோசலிஸம் கட்டிய அமைப்பு என்றால் எல்லா நாட்டு ஊழல்களுக்கு சோசலிஸம் காரணம் அல்ல.
ஆனால், எல்லா ஊழல்களுக்கும் அடிப்படை மக்களுக்கு செய்திகள் சென்று சேராமல் தடுக்கும் அமைப்புகள்.
இது மத சர்வாதிகாரமாக இருக்கும் ஈரான், சவுதி அரேபியா, இன்னும் ஈராக், போன்ற நாடுகளிலும், இன்னும் பல சோசலிஸ கம்யுனிஸ சர்வாதிகார நாடுகளிலும் இருக்கின்றன.
சர்வாதிகாரத்தை அழித்து அங்கு ஜனநாயகத்தையும், மக்கள் சுதந்திரத்தையும் அரசியல் சுதந்திரத்தையும் பொருளாதார சுதந்திரத்தையும் கொண்டுவந்து, டிரான்ஸ்பரன்ஸியாக அரசாங்கம் செயல்பட வைக்கும்போது ஊழல்கள் குறைகின்றன.

//
//சட்டங்கள் பிரிட்டிஷிடமிருந்து வந்திருக்கலாம். ஆனால், திட்டங்கள் சோசலிஸத்திலிருந்து வந்தவை. சட்டங்கள் இந்தியாவில் அரசியல் சுதந்திரத்தை காப்பாற்றின. சோசலிஸ திட்டங்கள் இந்தியாவில் பொருளாதார சுதந்திரத்தை கொன்றன.
//

Oh you say the laws protect the political freedom, ok.. how about protecting the criminals and politicians... ???
With this british laws JJ, Karunanidhi, Lallu and many more all got severe sentence behind bar ...!!!
Still socialistic plans executed in India..? Almost everyone know India every year sign one aggrement with World bank, IMF, Asian development bank for billions of dollars... India alomost going full force in capitalism still you are saying socialistic plans are implemented in India... ? //

socialist plans WERE implemented in India. Now they are SLOWLY given a go by.


//
//you meet minimum requirements, you are automatically allowed to start a school is different from the current situation. In the current situation, there is no automatic approval. it has to be begged from the govt. so the people in the govt tries to get money from the people who want to start the school. Once illegal ways get into the process, the quality suffers as in the case of Kumbakonam.
//
As per my understanding all countries, we need to get permission from government to do business or school or whatever..
Take an example - local alcohol production in the villages is banned by the government and allowed the corporate alcohol compamies to the market.. Both alcohols are bad and person will get sick if he drinks any kind of alcohol... Why the government want to distribute alcohol by itself?
Why the government cant allow the village people to produce alcohol for themselves, which they were doing for hundreds of years..
Behind every government actions, there is only one motive : Profit either it can be money or power or both... Thats the thing which destroys the India...
We need to have system where people can also actively participate in the government, they can correct the government when ever the government fails... And not allowing the profit to accumulate in one place and evenly distribute for all the people...
One day farmers work yields him Rs.100, but one day engineers work yields him Rs.1000.. but the farmer is the one who fulfiles our main need.. food.. How can you correct thse imbalances...

21. Juli 2008 16:32
//

imbalance is always will be there. And that is the motivation for the change. More people will be relieved from farm labour and more people would go to service sector.
So lands will accumulate under few and that would make that few to earn more. These changes are the source of the innovation and change.

I know communists resist change. They do not want the railway as it would make the bullock cart drivers to lose their jobs.

But what can we do? change is for here to stay.

said...

//Some kind of Darwin theory? You have no idea.
Social Darwinists என்று கம்யூனிஸ்டுகளை திட்டி ஒரு பதிவு போட்டிருக்கிறேன். படிக்கவும்.
//
First you learn what "Degeneration" means.. study the darwin theory before you can comment on that... I proved to you clearly that "Degeneartion" is some kind of theory developed consequences of darwin theory and it had an impact on various sectors like art, science, politics from 1850 to 1950...
Certain words like negro is ethnic slur now, but during 1850's its not a offensive word...
Your next target will be Wikipedia, you might say it is maintained by communists...!
//சோசலிஸ குப்பைகளும், அது உருவாக்கிய ஊழல்களும் அப்படியேதான் இருக்கின்றன. அந்த ஊழல்களின் விளைவே இன்று விவசாயிகள் தற்கொலை. கடன் வாங்கினால், அரசாங்கம் தள்ளுபடி செய்துவிடும் என்று நம்பிக்கையில் அளவுக்கு மீறிய கடன். அந்த கடன் தள்ளுபடி வராததால் வீடு ஜப்தி ஆகும் நிலை. தற்கொலைகள். இது மட்டுமே காரணமல்ல. இன்னும் இது போன்ற ஏராளமான சோசலிஸ கருத்தாக்கங்கள் இந்த நிலைக்கு கொண்டுவந்திருக்கின்றன.
//
Hahaha.. Realy laughable corruption because of socialistic sytems and not because of the constitution which has got amny holes to protect the people who has money and power...
First of stop these crap, that socialistic plans executed still now. Now no company is instructed by government to what to produce or how much to produce...
All these capitalistic plans making our natural resources also as a profit making products like drinking water...
Water is the source of life, if you dont have rice to eat, you can eat wheat.. but if you dont have water to drink... then? Now all of over the world water is becoming a product which can make profit..
We oppose change.. hahaha.. Realy? we are the one who are asking for change in this system,.. In this sytem, protects and covers them by the name of constituion and law...
Imperialistic like you are the one who does not want to change this law, constitution and system...
If minister do corruption because of socialism, if they are protected by law illegaly then there is no wrong in that..
Politicians like karunanidhi and JJ are the one who is giving free saree, free TV... making people to beg from governemnt.. Why cant you oppose karunanidhi?
We are the one opposing this and protesting this foolish things to stop, give the people their basic needs.. food, education, shelter, job...

//எல்லா நாட்டு ஊழல்களுக்கு சோசலிஸம் காரணம் அல்ல.
ஆனால், எல்லா ஊழல்களுக்கும் அடிப்படை மக்களுக்கு செய்திகள் சென்று சேராமல் தடுக்கும் அமைப்புகள்.
//
Oh realy whats is the diffrence in corruption? I dont see any difference in corruption all the countires. Corruption occurs because of the systems failure to prevent and protect... And these failures occur because of capitalism...
have you ever read the book "Confessions of an Economic Hitman" by John Perkins..
If not then read how this world and this sytem is corrupted by the countries like US and allies..
We are not the one who are opposing railways and supports bull carts, we are asking everyone that to make 100 people travel dont throw 1000 to the streets...
After all we are the one who believe "Change is only one which does not change"..
How many social problem have you addressed..? As I can see only the real humanitarians and comunists are giving their voice and support.. How many political parties supported and protested against the poor people needs..?
I say Human cleaning human waste is the worst thing which happens in this country.. These things no happening in other countries.. How come socialism is responsible for that....?
These ugly things happen only in India because of the castism and Brahminsm which existing for hundreds of years...
We dont believe Marx just like how you support karunanidhi or may be Rajini.. We ask questions to all and get answers, we learn from the past mistakes and try to not to repeat that again.. We support Che, Periyaar, Marx, Lenin, Ambedkar and all the people who care for this world and people...
In India people are seperated from religous unity and are divided as Hindu, Isalamic and other kind of extremists... This creates lot of fight, social tension.. There is one party which survives in India by creating poison among Indian people.. Dividin them by religiously..
How many political parties protested against the Gurat violence... Lot of independant news agencies clearly proved to the world that this massacre done by modi and BJP, RSS, Bhajrangdhal... Why DMK, ADMK..etc ignored this in their election campaign?
But How many of them are behind the bar.. ?
You and your system.. Keep it with you and enjoy.. We are having lot of things to do..
We need to protect people from begging from government.. next time JJ or karunanidhi may give free DVD players, free IPL tickets?
Have you the Indian parliment televison recently.. How many MP's are bought for no confidence motion...?
Is it democracy&republic...? Pitty you...
Criminals save criminals!!!

said...

அன்பின் பகத்

////Some kind of Darwin theory? You have no idea.
Social Darwinists என்று கம்யூனிஸ்டுகளை திட்டி ஒரு பதிவு போட்டிருக்கிறேன். படிக்கவும்.
//
First you learn what "Degeneration" means.. study the darwin theory before you can comment on that... I proved to you clearly that "Degeneartion" is some kind of theory developed consequences of darwin theory and it had an impact on various sectors like art, science, politics from 1850 to 1950...
Certain words like negro is ethnic slur now, but during 1850's its not a offensive word...
Your next target will be Wikipedia, you might say it is maintained by communists...!
//
சோசியல் டார்வினிஸம் என்பதன் விளைவுதான் கம்யூனிஸம், நாஸிஸம் ஆகியவை. அந்த காலத்தில் மிகவும் வலுவுடன் பலதுறைகளில் இதன் பாதிப்பு இருந்தது. நாஸிஸம், ஹிட்லரின் தோல்வியுடன் அழிந்தது.
கம்யூனிஸம் சீனா போன்ற உப்புக்கு சப்பாணி கம்யூனிஸ்டு பாஸிஸ்டுகளாலும் இன்னும் இருக்கிறது.

//Politicians like karunanidhi and JJ are the one who is giving free saree, free TV... making people to beg from governemnt.. Why cant you oppose karunanidhi?
We are the one opposing this and protesting this foolish things to stop, give the people their basic needs.. food, education, shelter, job...
//

அதனைத்தானே ஜெஜேவும் கருணாநிதியும் செய்கிறார்கள்?
மதிய உணவு சாப்பாடு, டிவியில் கல்வி, ஓசி வீடு, ஓசி கேபிள் டிவி அப்புறம் என்ன?
ஓசி குத்து டான்ஸ் வேண்டும் என்றும் ஊர்வலம் போங்கள். கொடுப்பார்கள்.


//Lot of independant news agencies clearly proved to the world that this massacre done by modi and BJP, RSS, Bhajrangdhal...//

பாயிண்டை பிடித்துவிட்டீர்கள். இதனைத்தான் நான் சொல்லிவருகிறேன். சுதந்திரமான ஊடகங்கள் இருக்கும்போதுதான் இது போன்ற விஷயங்கள் வெளியே வரும்.

மாஓ, போல்போட், ஸ்டாலின் அராஜகங்கள் வெளிவ்ராத காரணமும் அங்கு சுதந்திர மீடியா இல்லாததே.

ஸ்டாலினை, மாவோவை, போல்போட்டை வழிபடும் கம்யூனிஸ்டுகள் சுதந்திர மீடியாக்கள் இந்தியாவில் ஆற்றிய சேவையை பற்றி புகழ்வது முரண்நகையானது.

said...

//பாயிண்டை பிடித்துவிட்டீர்கள். இதனைத்தான் நான் சொல்லிவருகிறேன். சுதந்திரமான ஊடகங்கள் இருக்கும்போதுதான் இது போன்ற விஷயங்கள் வெளியே வரும்.
//
Very Good All the things will come out... but once these issues goes to Police, court.. thats all... everything will vanish... I mentioned Independant news agencies because those are the news agencies who care for humanity and peoples right.. Dont compare it with Indian Express, Sun tv, DD, The Hindu..etc..They are like you dont talk about peoples problem.. even for farmers day they go to one Acter and take interview... They filter the news and gives people only the content which keeps people diverted from main issues...
Next question what happened to your british law which you say protecting the people...?
When some media (which care for people) expose these scandals then thats the success of this Democracy.. After it is exposed and come to Judiciary and police.. and ultimately the criminal politicians get released then that is the Fault of socialistic policies...
Hahahaha Good Keep it up...
MP's showing Millions of rupees in parliment. Everyone in this country knows.. MP's bought like cows and dogs... How can the poeple consider that as parliment.. thats Cow market...

//அதனைத்தானே ஜெஜேவும் கருணாநிதியும் செய்கிறார்கள்?
மதிய உணவு சாப்பாடு, டிவியில் கல்வி, ஓசி வீடு, ஓசி கேபிள் டிவி அப்புறம் என்ன?
ஓசி குத்து டான்ஸ் வேண்டும் என்றும் ஊர்வலம் போங்கள். கொடுப்பார்கள்.
//
We are the one asking for justice for people, we ask for education, job healthcare..etc.. Not free sary or free food..
Some capitalist like you dont want these people to move up in socialy and economicaly so that they can keep thier vote bank.... Peoples like you only support these political parties even recomment central government for Bhart Ratna..
Who asked for Color TV to Karunanidhi.. we? People never ask.. Are you blind.. Your system keeps people as beggers so that every election they can throw some bread keep people happy...
First of all whatever government giving is not free.. its peoples money...

Anonym said...

bagat,

//மாஓ, போல்போட், ஸ்டாலின் அராஜகங்கள் வெளிவ்ராத காரணமும் அங்கு சுதந்திர மீடியா இல்லாததே.

ஸ்டாலினை, மாவோவை, போல்போட்டை வழிபடும் கம்யூனிஸ்டுகள் சுதந்திர மீடியாக்கள் இந்தியாவில் ஆற்றிய சேவையை பற்றி புகழ்வது முரண்நகையானது.
//

How come you ignored the above?

Everyone can see your nermai-inmai.

said...

One of the biggest "right wing" capitalist lies, involves charges,that Stalin
and the communists, were guilty of murdering 12-20 million people in
Russia. This is absolutely not true... Only one slogan came from the capitalistic countries Stalinism is evil, liberalism is evil, and capitalism
is all good...
The Cold war countries are gathering information
received from Soviet records, modifying it, and re-modifying it,
until it matches their "pre-formed conclusions" of what happened in
Russia...
There are several photographs claimed to be taken during particular time in russia was proven fake long ago.. Eg: Starvation of the people in Ukrain
All these capitalistic world powers say.. even after 2 world wars we killed only few million people but stalin killed more than 20 million people in one country because of communism... What a crap...
Can you keep killing the people and become a world leader in Industires, Space research, Sports, Education, Health care..etc in few years... The people who threw the Tzar's rule away, can easily protest against stalin...
How many news and media say US lied to invade Iraq.. they said Iraq had biological weapons and weapons for mass destruction.. but how many weapons they found..?
As a normal human being.. do u beieve this US propoganda? How many media oppose US? How many innocent people killed in Middle east, Iraq, Afghnistan...
They make people scare on the name of terrorism... before US went into war in Iraq most of the world was peaceful... Now people retaliating in different ways.. Its sad that few are becoming extremists also instead of fighting in unity against this world monster US...
How many medias in the world and India atleast for the sake of humanity has condemed US and their allies? We all believe the lies, eventhough the truth is clearly different...

said...

அன்பின் பகத்

பேத்த ஆரம்பித்துவிட்டீர்கள்.

அந்தந்த நாடுகளாலேயே ஆவணப்படுத்தப்பட்ட போல்போட், ஸ்டாலின் மாவோ அட்டூழியங்களை அமெரிக்க சதி என்று உளற ஆரம்பிக்கும்போது உங்களுக்கும் மத அடிப்படைவாதிகளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போகிறது

பிறகு பார்ப்போம்

Anonym said...

தமிழ்மணி என்கின்ற பெயரில் மறைந்து கொண்டு பார்ப்பன வெறியோடு கொளுத்து திரிந்துகொண்டிருந்தது பூனுல்மணிதான் என்பதைத் தக்க சான்றுகளுடன் தோழர் சம்பூகன் வெட்ட வெளிச்சமாக்கி பார்ப்பன மணியின் பூனூலையும்,கோவனத்தையும் அறுத்தெறிந்து தமிழ் மனத்தில் தொங்க விட்டிருந்தார்.
முழு பூச‌ணிக்காயை சோற்றுக்குள் ம‌றைக்க‌ப்பார்க்கும் பார்ப்ப‌ன‌ ம‌ணி, தோழ‌ர் ச‌ம்பூக‌னுட‌ன் நேர‌டி விவாதத்‌திற்கு வ‌ர‌ திராணிய‌ற்று ஓடி ஒழிந்துகொண்டிருக்கிறான்.
எவ்வளவு நேரமா வலிக்காத மாதிரியே நடிப்ப...உன்னைப் போன்ற க்ழிசடைகளை வேரோடு அழிக்கிறது தான் முதல் வேலை...
தோழர் சம்பூகனுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லமுடியாமல் பூனூல்மணி ஓடி ஒழிந்துகொண்டிருப்பதை நினைவு படுத்தி மீண்டும் பூனூல்மணியின் திரு(சாக்கடை) வாயைத் திறக்குமாறு அழைக்கவே இந்த்ப் பதிவை மீண்டும் இடுகிறேன்.
உனக்காக தான் செல்லம் வலைத்த்ளத்தின் மீது விழி வைத்து காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்.

தயவு செய்து ஏமாற்றி விடாதே கண்ணு...
http://dharmapuricmrd.blogspot.com/

(:

said...

இன்னொரு கழண்ட கேஸ்.

வெயில் ஜாஸ்தியோ?

அரூண் said...

இல்லை.
அதே கழண்டகேஸ்தான்.
:-))

ஆமா, எங்கோ ஓடிவிட்டதாக உங்களை சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்களே? ஓடியமாதிரி தெரியவில்லையே. எல்லா மாதங்களிலும் குறைந்தது 4 பதிவாவது போட்டிருக்கிறீர்கள். ஓடிப்போன மகஇக போலிகளின் பதிவில் மே மாதத்துக்கு பிறகு ஒன்றையும் காணவில்லையே.

ஓடிப்போனது அவர்கள். மாதத்துக்கு ஒருமுறை இங்கே வந்து சபைக்கு ஒவ்வாத வார்த்தைகளில் அவதூறு செய்துவிட்டு போவதைத்தவிர அவர்கள் என்ன பேசினார்கள்?

said...

நன்றி அரூண்